OPTIMALISERT LAKSEFÕR GJØR FORSKJELLEN

HVORFOR COMPASS?

Det er mange variabler som påvirker produktiviteten i lakseoppdrett. Med EWOS COMPASS kan vi optimalisere fôret ut fra lokale forhold.

EWOS COMPASS tar hensyn til flere variabler, noe som gjør det til det perfekte verktøyet for å utforme og velge det riktige fôret til riktig tid.

 • GEOGRAFI

 • OPTIMALISERT FÔR

 • ÅRSTID

 • RÅVAREPRISER

 • LAKSEPRIS

 • SMOLTTYPER

GEOGRAFI

Laksefôr er tradisjonelt designet til å møte de ernæringsmessige kravene til laksen basert på fiskens vekt. Imidlertidig viser vår nyeste forskning at produktiviteten i lakseoppdrett kan påvirkes i større grad enn tidligere antatt, ved å optimalisere balansen i makronæringsstoffer ut fra geografiske betingelser.

Les Mer

OPTIMAL FÔRING PÅ FORSKJELLIGE GEOGRAFISKE BELIGGENHETER

I tillegg til fysiologisk tilpasning til endrede temperaturer, har salmonider utviklet komplekse strategier for å smoltifisere til rett tidspunkt og vandre ut i sjøen. Strategien avhenger av en iboende evne til å forhåndstilpasse seg endringer i årstidene. Vår omfattende datamengde viser at fôrinntak, vekst og fordelingen av inntatte næringsstoffer mellom vekst og fettdeponering, ikke bare er en konsekvens at temperaturen, men en funksjon av både temperatur og daglengde.

Hvor mye temperatur og daglengde varierer gjennom året bestemmes av geografisk beliggenhet (breddegrad). Dermed har breddegrad der fisken produseres effekt på ytelsen til en bestemt fôrformulering; den kan forutsees ved hjelp av EWOS COMPASS. Nylig forskning hos EWOS Innovation viser at veksten til laks påvirkes i mye større grad en tidligere antatt av fôrets balanse av makronæringsstoffer.

Ved å modellere og forstå ernæringsbehovene til fisken ut fra faktorer som inkluderer geografi, kan vi nå utvikle produkter og anbefale fôrregimer for ethvert produkt eller scenario, hvor som helst i verden.

 • GEOGRAFISK TILPASSET FÔR

 • APETITT PÅVIRKES AV EN KOMBINASJON AV TEMPERATUR OG DAGLENGDE

ØNSKER DU Å FINNE UT HVORDAN COMPASS KAN HJELPE DEG?

KONTAKT OSS

ÅRSTID

EWOS RAPID, vårt sesongtilpassede, høy-ytelses vekstfôr basert på EWOS COMPASS, tilbyr lakseoppdrettere flere fordeler, blant annet kortere produksjonstid, økt vekt, lavere konverteringsfaktorer for fôr (FCR), bedret lønnsomhet og mindre miljøbelastning.

Les Mer

SESONGTILPASSET FÔR FOR OPTIMALT RESULTAT

Laksens apetitt og daglige fôrinntak varierer sterkt med temperatur. Næringsbehov endres med temperaturendringer gjennom årstidene. Forskning fra EWOS har vist at fisk med samme størrelse kan ha vidt forskjellige fôringsbehov og fôringsinntak under forskjellige forhold.

Derfor er det viktig å kunne benytte seg av et fôr som kan tilpasses årstidene. EWOS COMPASS gjør det mulig å produsere slike fôr.

EWOS utførte et stort feltforsøk høsten 2013 / vinteren 2014. Formålet var å teste ytelsen av en høyproteinbasert prototype av EWOS RAPID, i et kommersielt anlegg. Dietten ble utviklet gjennom EWOS COMPASS konseptet og ble testet mot EWOS' ledende vekstfôr EWOS OPAL 120. Triplikate grupper i full kommersiell skala ble testet for å sikre at vi samlet inn relevante resultater.

Fisken ble slaktet ut etter 7 måneder. Fisk som i forsøket var fôret med EWOS RAPID hadde høyere kondisjonsfaktor, 10% høyere vektøkning og i tillegg bedre fôrutnyttelse. EWOS RAPID-fôret fisk var også av bedre kvalitet; det var høyere andel fisk klassifisert som superior i denne gruppen.

 • EWOS COMPASS FORENKLER SESONGTILPASSET FÔR

 • LAKSEAPETITT ENDRES ETTER SESONGEN

 • SESONGJUSTERTE TILPASNINGER FORBEDRER RESULTATET

ØNSKER DU Å FINNE UT HVORDAN COMPASS KAN HJELPE DEG?

KONTAKT OSS

LAKSEPRIS

Prisen på laks er ikke konstant. Den varierer med tilbud og etterspørsel, globale økonomiske forhold og årstid. EWOS COMPASS gjør det mulig å produksere fôr som gir våre kunder størst økonomisk avkastning på hver enkelt lokalitet.

Les Mer

LAKSEPRIS I STADIG ENDRING

De siste årene har markedet vært godt, med høy etterspørsel etter atlantisk laks. Dette har blant annet sammenheng med at forbrukerne søker en sunnere livsstil og dermed sunnere mat. I Norge har spotprisen vært høy, rundt 35-40 NOK pr kg. FishPool forventer at det fremtidige markedet holder seg på samme nivå, og med stigende priser. Prognosen for juni 2016, ut fra antall smolt som settes ut og forventet etterspørsel, sier at spotpris vil nå en topp på 41 NOK pr kg. 

En lignende situasjon er spådd globalt, frem til produksjonen øker på nivå med den voksende etterspørselen.

 • LAKSEPRISER ØKER I TAKT MED ETTERSPØRSELEN

 • NÅVÆRENDE PRODUKSJON ER ÅRSAK TIL HØYE PRISER

 • PRISPROGNOSER FOR 2016 SER POSITIVT UT

ØNSKER DU Å FINNE UT HVORDAN COMPASS KAN HJELPE DEG?

KONTAKT OSS

SMOLTTYPER

Ved å bruke EWOS COMPASS har våre forskere forutsagt og tatt hensyn til endringer i ernæringsbehov hos ulike smolttyper. Fôrsammensetningen er videre tilpasset fiskens fysiologi under forskjellige miljøforhold. Resultatet er raskere vekst og redusert FCR.

Les Mer

EWOS COMPASS TAR HENSYN TIL SMOLTTYPE

Ved hjelp av EWOS COMPASS kan våre forskere forutsi og ta hensyn til endringer i næringsbehov som kommer av endirnger i temperatur og daglengde, men også på grunn av ulike smolttyper og fiskens kroppssammensetning. Vi kan tilpasse fôrsammensetningen ved å ta hensyn til fiskens fysiologi under ulike miljøforhold. Når vi på denne måten skreddersyr fôret hjelper vi fisken hos våre kunder til raskere vekst og redusert FCR.

Vår omfattende forskning under utviklingen av EWOS COMPASS omfattet overvåking av livslang EGI ytelse til laks fra tank og kommersielle prøver, og innsamling av FCR for kvalitetsinformasjon på pigment og fettnivå fra en mengde anlegg som bruker vårt fôr, samt tiår med kunnskap og opparbeidet erfaring gjennom kontinuerlig utvikling av alle våre fôr.

Resultatet er et robust og omfattende datasett om fiskevekst og informasjon om fôring knyttet til miljø- og klimatiske variasjoner som også kan definerers ved smolttype.

Alt dette gjør EWOS COMPASS til et kraftig, forutsigbart verktøy som kan vise hvordan endring i ernæring påvirker laksens vekst og fettlagring under forskjellige scenarioer og for forskjellige typer smolt.

Kunnskap gjør forskjellen, som vi sier!

 • SMOLTTYPE PÅVIRKER ERNÆRINGSBEHOVET

 • FÔRSAMMENSETNING TILPASSET SMOLTTYPE

 • FÔRKONSEPT GIR SMOLT DEN BESTE STARTEN

ØNSKER DU Å FINNE UT MER OM HVORDAN COMPASS KAN HJELPE DEG?

KONTAKT OSS

RÅVAREPRISER

Fôret er den største produksjonskostnaden for lakseoppdretterene og pris og tilgang på råvarer er den største driveren for fôrprisen. For å kunne tilby kundene de mest kostnadseffektive produktene i markedet arbeider EWOS med et stort utvalg råvarer.

Les Mer

UTFORDRINGEN MED ØKTE RÅVAREKOSTNADER

Råvarer som benyttes i produksjon av laksefôr er under økt press; dette fører til svingninger i både pris og tilgjengelighet.

Grunnet økt etterspørsel har prisen på fiskemel og -olje doblet seg i pris i løpet av de siste fem årene. Dette har tradisjonelt vært de to viktigste ingrediensene i laksefôr. Denne kostnadsøkningen har utfordret EWOS til å utvide sitt utvalg av råvarer og til å være mer kreativ med nye fôrformuleringer. Det stiller også lakseoppdretterne i en situasjon med økte fôrkostnader.

Takket være EWOS COMPASS er vi i stand til å tilby en unik og verdifull metode for å evaluere ulike fôrformuleringer mot en rekke scenarier av råvarepriser og -sammensetninger. Denne setter oss i stand til å utvikle fôr tilpasset alle forhold og slik gi våre kunder merverdi i sin produksjon.

 • RÅVAREKOSTNADER DOBLET I LØPET AV 5 ÅR

 • EWOS HAR ØKT UTVALGET AV RÅVARE-INGREDIENSER

 • EWOS COMPASS AVGJØRENDE FOR NYE FORMULERINGER

ØNSKER DU Å FINNE UT HVORDAN COMPASS KAN HJELPE DEG?

KONTAKT OSS

OPTIMALISERT FÔR

EWOS COMPASS tar flere viktige hensyn når fôr skal optimaliseres. Målet er å hjelpe oppdretteren til å oppnå den beste lønnsomheten på hvert enkelt anlegg. EWOS COMPASS hjelper oss til å gi den optimale fôranbefalingen for din laks, uansett beliggenhet, smolttype og årstid.

SE HVORDAN DET FUNGERER